VIDEO-ABONNEMENT

De algemene voorwaarden 

 

De algemene voorwaarden kunnen op ieder moment worden aangepast. We raden je aan ze regelmatig te raadplegen.
Laatste versie 21-08-2020

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van MyBreathingCoach en bijbehorende websites. De algemene voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar op MyBreathingCoach.com.
De algemene voorwaarden bevatten de hieronder toegelichte algemene bepalingen en de bijzondere verkoopsvoorwaarden

Een korte samenvatting

Onze algemene voorwaarden zijn best uitgebreid.
Ik werk vanuit mijn passie om mensen meer energie te geven en ik besteed zeer veel zorg aan het samenstellen van de video’s, het creëren van beelden, het opstellen van teksten.

Ik doe dit graag en met plezier voor iederen die mijn werk respecteert.
De algemene voorwaarden zijn er vooral om me te beschermen tegen mensen die mijn diensten gewoon ‘overcopiëren’ of met ‘bedrieglijke praktijken’ mijn website willen schaden..

Wat zijn de belangrijkste rechten en plichten ?

De Algemene Bepalingen

Artikel 1 - Definities

De algemene voorwaarden, algemene bepalingen en aanvullende bepalingen zoals ze op deze pagina kunnen worden geraadpleegd zijn van toepassing op alle producten en diensten van de website MyBreathingCoach.com.

Repair Coaching&Consulting -eigenaar van “MyBreathingCoach.com”- is gevestigd in Willebroek onder KBO-nummer 0721.792.638

Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven. De algemene voorwaarden omvatten zowel deze algemene bepalingen als de aanvullende (verkoops)bepalingen.

Dienst
Alle huidige en toekomstige (digitale) diensten die MyBreathingCoach aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot, de website, (online) cursussen, online abonnementen, publicaties, workshops, trainingen en evenementen, archieven en producten. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die algemeen beschikbaar zijn en/of -betalende- diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Repair Coaching en Consulting, eigenaar van MyBreathingCoach.

Partijen
MyBreathingCoach.com en de gebruiker samen

MyBreathingCoach.com
MyBreathingCoach.com, website van de eigenaar Repair Coaching & Consulting

Gebruiker
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die als internet-gebruiker MyBreahtingCoach.com bezoekt en die al niet dan gebruikmaakt van de (betalende) diensten van MyBreathingCoach, waaronder maar niet uitsluitend de website, (online) cursussen, online abonnementen, publicaties, workshops, trainingen en evenementen, archieven en producten die MyBreathingCoach aanbiedt.

Consument
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die als internet-gebruiker MyBreahtingCoach bezoekt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Overeenkomst
De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.

Website
De website MyBreathingCoach.com en alle gerelateerde subdomeinen en urls beheerd door Repair Coaching & Consulting

Artikel 2 - Toepassingsgebied

1.2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van de website en de informatie ervan door een internetgebruiker.

1.2.2 Door de website te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij/zij deze algemene voorwaarden gelezen heeft en aanvaardt hij/zij de daarin vermelde rechten en plichten.

1.2.3  Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet

1.2.4 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan downloaden. 

1.2.5 In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de overeenkomst, tevens Deel 2 of een eventueel volgende deel van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.

1.2.6 Voor de diensten van MyBreathingCoach waarvoor een overeenkomst of account nodig is, verklaart de gebruiker bij het aangaan van de overeenkomst zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

1.2.7 MyBreathingCoach.com houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, maar verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u de website de website gebruikte of de overeenkomst afsloot. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van publicatie van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien de gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met Repair Coaching & Consulting beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, volgens de bepalingen die golden vóór de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

1.2.8 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Repair Coaching & Consulting -eigenaar van MyBreathingCoach- een regeling treffen naar redelijkheid.

1.2.9 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3 - De Website

1.3.1 MyBreathingCoach.com neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om een goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van de website te waarborgen. MyBreathingCoach.com kan echter geen absolute werkingsgarantie bieden en alle handelingen moeten daarom beschouwd worden als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

1.3.2 Elk gebruik van de website is altijd op risico van de gebruiker. MyBreathingCoach.com is dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op de website.

1.3.3 MyBreathingCoach.com behoudt zich het recht voor om de toegang tot (delen van) de website te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

1.3.4 MyBreathingCoach.com behoudt zich het recht voor om de website en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

1.4.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen MyBreathingCoach.com niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor MyBreathingCoach.com in het leven roepen.

1.4.2 Repair Coaching&Consulting, eigenaar van MyBreathingCoach.com is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.

1.4.3 De informatie op de website en binnen de overige diensten van MyBreathingCoach is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld door Repair Coaching&Consulting, eigenaar van MyBreathingCoach.com. MyBreathingCoach.com neemt alle mogelijke maatregelen om dit platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Repair Coaching&Consulting, is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

1.4.4 MyBreathingCoach.com kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op de websitede website. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, of voldoende actueel is. Bijgevolg kan MyBreathingCoach.com niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op de websitede website verstrekte informatie.

1.4.5 De website kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen MyBreathingCoach.com en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites. MyBreathingCoach.com heeft geen controle over externe websites en is derhalve niet eindverantwoordelijk voor veilige en correcte werking van hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de externe hyperlink klikt verlaat hij/zij de website. Repair Coaching & Consulting  kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

1.4.6 Als bepaalde inhoud van de website in strijd is met de wet of met de rechten van de derde of in strijd is met de openbare orde of goede zeden, verzoekt MyBreathingCoach.com u ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

1.4.7 Repair Coaching & Consulting is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de website of de op de website beschikbaar gestelde informatie, of voor schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie. 

1.4.8 Repair Coaching & Consulting kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van video’s, blogs, deelname aan (online) cursussen, lessen, workshops of andere diensten van MyBreathingCoach. De deelnemer blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.

1.4.9 Elke gebruik en elke download van de website is altijd op eigen risico van de gebruiker. MyBreathingCoach.com is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijk gebruik of downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn.

1.4.10 De aansprakelijkheid van MyBreathingCoach.com overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag

Artikel 5 - Intellectueel Eigendom

1.5.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website en de overige diensten van MyBreathingCoach rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van MyBreathingCoach.

1.5.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van MyBreathingCoach en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

1.5.3 Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van MyBreathingCoach schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die MyBreathingCoach daardoor of in verband daarmee lijdt. Repair Coaching & Consulting – eigenaar van MyBreathingCoach.com behoudt zich het recht voor de gebruiker toegang tot de website te ontzeggen en tevens gerechtelijke stappen te ondernemen.

Artikel 6 - Privacy

1.6.1 Repair Coaching & Consulting – eigenaar van MyBreathingCoach.com- verzekert de gebruikers ervan dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat het er altijd naar streeft om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

1.6.2 De persoonlijke gegevens die door de gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van de websitede website worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door MyBreathingCoach.com.

1.6.3 MyBreathingCoach.com verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verbad met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

1.6.4 De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op de website zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid

Artikel 7 - Toepasselijk Recht

1.7.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

1.7.2 Op elke overeenkomst en op elke levering van diensten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

1.7.3 In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar MyBreathingCoach.com haar maatschappelijke zetel heeft, zijnde het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

1.7.4 Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Repair Coaching & Consulting, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen

Artikel 8 - Overige Bepalingen

1.8.1 MyBreathingCoach.com behoudt zich het recht voor om de website en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

1.8.2 In het geval van een inbreuk op de algemene voorwaarden door de gebruiker, behoudt MyBreathingCoach.com zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. MyBreathingCoach.com behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot de website de websiteen/of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van MyBreathingCoach.com niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

1.8.3 De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van andere bepalingen. In een dergelijk geval heeft MyBreathingCoach.com het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

1.8.4 Deze algemene bepalingen definiëren de wederzijdse rechten en plichten in geval van gebruik en/of aankoop van producten of diensten op de websitede website door een gebruiker.

Aanvullende verkoopsvoorwaarden bij de aankoop van online diensten

De Aanvullende Verkoopsvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd

Artikel 1 - Definitie

De algemene voorwaarden en de aanvullende verkoopsvoorwaarden zoals ze op deze pagina’s kunnen worden geraadpleegd zijn van toepassing bij het aangaan van een aankoopovereenkomst van online diensten van de website MyBreathingCoach.com. De aanvullende verkoopsvoorwaarden maken een integraal deel uit van de algemene voorwaarden.

Deze aanvullende verkoopsvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en plichten in geval van aankoop van producten of diensten op de website  door een gebruiker.

Repair Coaching&Consulting -eigenaar van “MyBreathingCoach.com”- is gevestigd in Willebroek onder KBO-nummer 0721.792.638

Aanvullende verkoopsvoorwaarden
De aanvullende verkoopsvoorwaarden, zoals in dit document staan beschreven. Ze zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden.

Gebruiker of Klant:
Degene met wie MyBreathingCoach.com een overeenkomst is aangegaan.

MyBreathingCoach.com:
MyBreathingCoach.com, website van de eigenaar Repair Coaching & Consulting

Artikel 2 - Toepassingsgebied

2.2.1 De aanvullende verkoopsvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en plichten in geval van aankoop van online diensten op de website door een gebruiker. 

2.2.2 De aanvullende verkoopsvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

2.2.3 Uitzonderingen op de bepalingen van de Aanvullende Verkoopsvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Aanvullende Verkoopsvoorwaarden onverlet.

2.2.4 MyBreathingCoach.com behoudt zich het recht voor om de Aanvullende Verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

Artikel 3 - Registratie

2.3.1. Registratie en toegang tot de diensten van de website zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op de website, waarbij deze algemene voorwaarden worden goedgekeurd.  Natuurlijke personen die niet juridisch bekwaam zijn -zoals minderjarigen- dienen bijgestaan te worden door een ouder of voogd, zowel voor het aanschaffen van de dienst als voor het gebruik van de dienst (het uitvoeren van de oefeningen)

2.3.2.   Op het moment van registratie verbindt de gebruiker zich ertoe om correcte, oprechte en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.
De gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop de website hem/haar een bevestiging van zijn inschrijving naar zijn diensten zal sturen.

2.3.3 Repair Coaching & Consulting zal dit e-mailadres ook gebruiken voor de communicatie omtrent de website en zijn gebruik ervan en meerbepaald rond de afgenomen diensten. Elke mededeling van MyBreathingCoach naar dit e-mail adres wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

2.3.4 Per persoon is slechts één registratie toegestaan.

2.3.5 De gebruiker krijgt een gebruikersprofiel  toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (Persoonlijke Ruimte), na het invoeren van zijn/haar wachtwoord.

2.3.6 De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de gebruiker online worden gewijzigd in zijn of haar persoonlijke ruimte.

2.3.7 Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen of door derden te laten gebruiken.

2.3.8 MyBreathingCoach.com behoudt zich in elk geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van de website te weigeren in geval van niet-naleving van de algemene voorwaarden door de gebruiker.

Artikel 4 - Prijzen

2.4.1 De prijzen en belastingen zijn vermeld in het online aanbod van MyBreathingCoach.com. De prijzen zijn inclustief BTW.

2.4.2 MyBreathingCoach.com houdt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

2.4.3 Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

2.4.4 Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.

Artikel 5 - Bestelling

2.5.1 De klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de klant de prijs en beschijving van de producten of diensten.
Om zijn bestelling te valideren, moet de klant deze Algemene voorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

2.5.2 De klant moet een geldig e-mailadres opgeven, evenals naam en eventueel adres- en factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveringsadres. Elke uitwisseling met MyBreathingCoach.com kan plaatsvinden via dit e-mailadres. Om de bestelling te laten doorgaan,  moet de klant de eventuele leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

2.5.3 MyBreathingCoach.com behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de klant totdat het probleem is opgelost.

Artikel 6 - Betaling

2.6.1 De klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie is in plaats van een handtekening.

2.6.2 De klant garandeert MyBreathingCoach.com dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

2.6.3 MyBreathingCoach.com heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door indntificatiegegevens op te vragen bij de klant.

2.6.4 In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt MyBreathingCoach.com zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

2.6.5 MyBreathingCoach.com behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

2.6.6 Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal MyBreathingCoach.com de klant toegang verstrekken tot de informatie die hoort bij de dienst.

2.6.7 De communicatie, bestelling en betalingen tussen de klant en MyBreathingCoach.com kunnen bewezen worden door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van MyBreathingCoach.com onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

2.6.8 MyBreathingCoach.com zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van verkoopsorder en de eventuele factuur bewaren.

2.6.9 MyBreathingCoach.com garandeert zijn klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op de website.

Artikel 7 - Overmacht

2.7.1 Indien MyBreathingCoach.com geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

2.7.2 In geval van overmacht heeft MyBreathingCoach.com het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. MyBreathingCoach.com zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

2.7.3 Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door MyBreathingCoach.com verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de klant worden gefactureerd.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

2.8.1 Indien de klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of het sluiten van de dienstovereenkomst.

2.8.2 Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking genomen worden en ontslaat MyBreathingCoach.com van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

2.8.3 De klant kan een terugbetaling van de herroepen dienst, zonder extra kosten. Via https://mybreathingcoach.com/algemene_voorwaarden_herroeping/

2.8.4 MyBreathingCoach.com zal de klant alle betaalde bedragen terugbetalen, binnen de 14 dagen na de herroeping. De dienst zal onmiddellijk stop gezet worden.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

2.9.1 Repair Coaching & Consulting -eigenaar van MyBreathingCoach.com kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de video’s of geluidsbestanden of het  uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijden zelf verantwoordelijk.

2.9.2 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener. Op de website is een niet-limitatieve lijst te vinden van ziekte-patronen. Gebruikers die lijden aan één of meerdere van deze ziekte-patronen mogen geen of niet alle oefeningen van het Buteyko-luchtdieet uitvoeren.  Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker dit te checken en verder navraag te doen ingeval hij/zij deze ziekte heeft en in voorkomend geval zich te onthouden van welbepaalde oefeningen. De vragenlijkt om te weten welke oefeningen voor jou geschikt zijn, staan ook in bijlage van dit document.

2.9.3 Bij normaal gebruik van de abonnementen, producten en diensten van MyBreathingCoach, kunnen de video’s en de overige informatie in de producten en abonnementen gedurende een beperkte tijd een onbeperkt aantal keren bekeken worden -tenzij anders aangegeven. Repair Coaching & Consulting behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.

2.9.4 De gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de daarvoor bestemde pagina in zijn of haar persoonlijke ruimte te gaan. Elke uitschrijving van de website zal effectief zijn zo spoedig mogelijk nadat de gebruiker dit gevraagd heeft. . De gebruiker kan geen compensatie bekomen voor het vervroegd beëindigen van de overeenkomst.

2.9.5 MyBreathingCoach.com behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en andere online diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door MyBreathingCoach.com.

2.9.6 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

2.9.7 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

2.9.8 Op door de gebruiker afgesloten abonnementen is een herroepingsrecht of bedenktijd van 14 dagen van toepassing. Dit herroepingsrecht geldt alleen voor de eerste termijn en is niet van toepassing op daaropvolgende periodes.

Artikel 10 - Intellectueel Eigendom

2.10.1 Als de gebruiker een online dienst of abonnement heeft aangeschaft, krijgt de gebruiker voor een bepaalde tijd toegang tot het bekijken van een combinatie van informatie, waaronder maar niet uitsluitend -en mogelijks niet allemaal- video’s, teksten, geluidsbestanden, specifieke website-pagina’s, enquêtes, testen, op de website. Deze voor bepaalde tijd beschikbare informatie blijven producten, diensten van MyBreathingCoach.com en alle auteursrechten blijven eigendom van Repair Coaching & Consulting -eigenaar van MyBreathingCoach.com.

2.10.2 Het niet toegestaan om deze video’s, teksten en andere intellectuele eigendommen als onderdeel van de producten te downloaden, als hiervoor geen toestemming is gegeven. Daarbij is het niet toegestaan om zowel de teksten, video’s en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken, noch in het Nederlands noch in één of andere vertaalde vorm.

2.10.3 Als de gebruiker een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van MyBreathingCoach of een product heeft gekocht, dan mag alleen de gebruiker op wiens naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Abonnementen en accounts zijn dus strikt persoonlijk. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan. 

2.10.4 De gebruiker heeft het recht om op één apparaat (computer, smartphone, tablet, …) tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.

2.10.5 De video’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij MyBreathingCoach.com hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.

2.10.6 Als de gebruiker zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld. 

2.10.7 Repair Coaching & Consulting -eigenaar van MyBreathingCoach.com- behoudt daarnaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.

2.10.8 MyBreathingCoach.com doet zijn best om ervoor te zorgen dat de video’s en geluidsbestanden altijd beschikbaar zijn Repair Coaching & Consulting -eigenaar van MyBreathingCoach.com- kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.

2.10.9 MyBreathingCoach.com doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle informatie juist en volledig is. MyBreathingCoach.com kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten. 

Artikel 11 - Toepasselijk Recht

1.11.1 Deze Aanvullende verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

1.11.2 Op elke overeenkomst en op elke levering van diensten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

1.11.3 In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar MyBreathingCoach.com haar maatschappelijke zetel heeft, zijnde het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

1.11.4 Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan MyBreathingCoach, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

Artikel 12 - Overige Bepalingen

2.12.1 Indien een of meer van de bepalingen van deze Aanvullende verkoopsvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

2.12.2 De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Aanvullende verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

2.12.3 MyBreathingCoach.com behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepalingen te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

BIJLAGE : VRAGENLIJST CONTRA-INDICATIES

Ben je zwanger ?

In de eerste trimester van je zwangerschap mag GEEN oefeningen van het LCUHDIEET doen. In de volgende trimersters raad ik aan van het luchtdieet enkel de "vele kleine adempauzes" en de "Rustige Ademsiësta"- oefeningen te doen. Maar die zullen jou én je baby goed doen. En je zal zoveel sterker staan eens je baby er is ...

Heb je één (of meer) van volgende ziekten (groep 1)

Je mag de oefeningen van het luchtdieet NIET doen.

Heb je één (of meer) van volgende ziekten (groep 2)

Je mag NIET ALLE oefeningen van het luchtdieet doen. Van het luchtdieet zij enkel de "vele kleine adempauzes" en de "Rustige Ademsiësta"- oefeningen zijn voor jou geschikt. Maar die zullen reeds een significant verschil maken.

Is je neus geblokkeerd ?

Je mag je mond niet dichtplakken als je écht niet door je neus kan ademen.

Ben je jonger dan 18 ?

Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen deze oefeningen enkel doen onder begeleiding van hun ouders. Ze boeken snel vooruitgang met het "stappenplan".

Ben je ouder dan 70, Controle Pauze lager dan 10 of een zwakke gezondheid?

In deze gevallen volg je de adviezen van mensen met ziekten van groep 2